Stichting Milieu en Mens

N

Doel en werkwijze

Doel is onder meer om op ideëele gronden, dus zonder eigen winstoogmerk, op te komen voor de belangen van de democratische rechtstaat en van particulieren en bedrijven die door het bovengenoemde vonnis, zonder zelf partij te zijn geweest bij de rechtszaak, schade leiden of dreigen te leiden. Daartoe heeft het bestuur van de stichting een advocatenkantoor opdracht gegeven om tot interventie over te gaan bij het Hoger Beroep van het Shell concern tegen Milieudefensie, dit met als doel het eerdere vonnis van tafel te krijgen. Voor verdere details: zie de hoofdpagina.

N

Bestuur

Deelnemers zijn personen die zich hiervoor gemeld hebben en die volgens de geëigende procedure benoemd zijn. Zie verder de statuten van de Stichting Milieu & Mens.

N

Raad van Toezicht

De stichting Milieu en Mens heeft een Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het doen en laten van het bestuur van de stichting. Zie verder de statuten van de stichting M&M.

N

Deelname en inspraak

Het bestuur organiseert minimaal 2 x per jaar, of vaker als zij dat nodig acht een vergadering voor de ingeschreven deelnemers. Zowel bestuur als deelnemers kunnen daar voorstellen doen.

N

Besluitvorming

Het bestuur van de stichting besluit conform de haar toegekende bevoegdheden over de voorstellen… Zie verder de statuten van de stichting.

N

Statuten

De statuten staan conform de vereisten van de wet geregistreerd…