Bezorgde Energie Gebruikers

De Stichting Milieu & Mens komt via het door haar aangestelde project Bezorgde Energie Gebruikers (“BEG”) op tegen het eenzijdige DICTAAT van activisten-organisatie Milieudefensie, tegen fors stijgende energieprijzen en komt op voor de bescherming van de democratische rechtsstaat

Eerst stelde Urgenda de democratie onder curatele en dwong de staat tot nog verregaander klimaatbeleid. Daarna gaf de rechter Milieudefensie verlof de bedrijfsvoering van Shell over te nemen en die gebruikt dat vonnis (stuurde open brief aan 29 grote bedrijven) om het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën te dwingen. En daarmee alle afnemers van die bedrijven: u de particuliere Nederlander en u van het Nederlands bedrijfsleven. Milieudefensie stelt dat haar rechtszaak onder de noemer van het ‘algemeen belang’ gevoerd wordt. Maar vertegenwoordigt (het gesubsidieerde) Milieudefensie het algemeen belang wel? En staat Milieudefensie voor het ‘algemeen belang’ van alle bijna 18 miljoen Nederlanders en de honderdduizenden bedrijven? En wat zijn de gevolgen voor de energieprijzen, de voedselprijzen en het landschap? Heeft de rechter wel oog gehad voor deze vragen?

Stichting Milieu & Mens komt onder meer op voor de belangen van de ‘Bezorgde Energie Gebruikers’ en wenst die (bezorgde mensen en bedrijven) te vertegenwoordigen. En ze komt op tegen de inbreuk op de democratische rechtstaat. Zij meent dat rechters niet de rol van de bestuurlijke macht moeten innemen en dat de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven, die geen partij waren bij de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Shell, niet de dupe mogen worden van het vonnis van die rechtszaak tussen twee particuliere organisaties. St M&M meent dat Milieudefensie niet staat voor het “algemeen belang” van Nederland. Stichting Milieu & Mens is een initiatief van Stichting Luister dat al jarenlang platform biedt aan niet- of minder gehoorde democratische geluiden. Kern van de boodschap van Stichting Milieu & Mens is dat betaalbare, betrouwbare energie essentieel is voor de welvaart. (En dat zonder voldoende welvaart mensen geen zorg hebben voor milieu, zoals bewezen is). Er dient evenwicht te zijn tussen de belangen van mensen en bedrijven en het belang van milieu en klimaat. Het VN Klimaatpanel, het IPCC, zegt zelf dat het klimaat dusdanig complex is, dat het niet te voorspellen valt. Dat in ogenschouw nemend kan het dan volgens St M&M niet zo zijn dat een activistische organisatie als Milieudefensie door de rechter via een gerechtelijk vonnis in staat wordt gesteld op basis van voorspellingen direct of indirect extra zware eisen op te leggen aan bedrijven, en daarmee ook de particuliere afnemers, welke economische schade, via (fors) stijgende prijzen, tot gevolg heeft. Burgers hebben de mogelijkheid via verkiezingen het landsbestuur te kiezen, maar ze hebben er niet voor gekozen dat Milieudefensie het belang van alle burgers en bedrijven (in en buiten Nederland) vertegenwoordigt. En ze hebben er in grote meerderheid niet voor gekozen dat energieprijzen al ruim voor de Russische inval in Oekraïne (enorm) zijn gaan stijgen. De energiearmoede onder mensen en bedrijven is inmiddels schrikbarend groot.

Stichting Milieu & Mens wil dus interveniëren in het Hoger Beroep dat Shell inmiddels tegen Milieudefensie heeft aangetekend, en wel als onafhankelijke partij, en om het eerdere vonnis van tafel te krijgen. Een vonnis dat inbreuk maakt op de rechten en levens van de mensen en bedrijven en inbreuk maakt op de Trias Politica, het democratische recht op scheiding tussen bestuurlijke macht, wetgevende macht en rechterlijke macht.  Stichting Milieu & Mens is een ideale organisatie en werkt dus niet voor eigen gewin.

Zie website milieuenmens.nl voor meer informatie over de rechtszaak en activiteiten.

 

 

 

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.