Bezorgde Energie Gebruikers

PERSBERICHT 26-04-2023

Uitspraak Gerechtshof Den Haag: Stichting Milieu & Mens (M&M) is toegelaten tot Hoger Beroep in de procedure Milieudefensie – Shell met als doel het eerdere, voor veel mensen en bedrijven schadelijke vonnis, van tafel te krijgen.

Sinds 2021 is M&M (ook bekend onder de naam “Bezorgde Energie Gebruikers”) gestart met de voorbereidingen om deel te nemen aan het Hoger Beroep van Milieudefensie (en Greenpeace e.d.) vs. Shell. M&M heeft als doel het vonnis, waarbij de rechter in eerste aanleg Milieudefensie op diverse punten in het gelijk stelde, van tafel te krijgen.

Dat vonnis schaadt de belangen van burgers en (MKB-)bedrijven die geen partij waren in de rechtszaak. In tegenstelling tot de bewering van Milieudefensie staan zij niet voor het Algemeen Belang van de Nederlanders en de in Nederland gevestigde bedrijven.

M&M heeft besloten om zich te voegen. Niet omdat M&M zich identificeert met de activiteiten van Shell, maar omdat we van mening zijn dat Milieudefensie dit vonnis misbruikt om andere grotere Nederlandse bedrijven en organisaties onder druk te zetten om aan haar eisen te voldoen. Dit leidt tot grote schade voor burgers en bedrijven, die de kosten voor hun rekening krijgen, in de vorm van snel gestegen energiekosten, inflatie en hogere prijzen voor bijv. voedingsmiddelen.
15 maart jl. vond de zitting bij het Gerechtshof Den Haag plaats. Vandaag, 25 april 2023 ontving ons advocatenkantoor het besluit van het Gerechtshof dat M&M mag meedoen aan het Hoger Beroep.

De argumenten van M&M, inbreuk op de democratie en economische schade voor burgers en bedrijven, hebben weerklank gevonden bij het Hof. Wij hopen dat deze uitspraak leidt tot de nodige publiciteit en steun in de vorm van donaties, zodat we deze dure rechtszaak tot een goed einde kunnen brengen. Het alleenrecht van gesubsidieerde actieclubs op het voeren van gerechtelijke procedures moet een halt worden toegeroepen zodat zij de maatschappij geen onnodige schade toebrengen. Niet alleen zijn hun “klimaatacties” zeer schadelijk voor milieu (o.a. windmolens, zonnepanelen, bossen kappen en verbranden, bruinkool stoken en schone kerncentrales sluiten), ook verarmen grote delen van de bevolking. Dat wij daardoor ook afhankelijker worden van landen als China (grondstoffen, zonnepanelen etc.). moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
BEG/M&M krijgt in tegenstelling tot Milieudefensie niet jaarlijks vele miljoenen subsidies van de Staat en de Postcodeloterij, maar moet het hebben van steun en donaties van particulieren en bedrijven.

Voor vragen of het aanbieden van ondersteuning, neem s.v.p. contact met ons op.

Waar wij voor opkomen
DE STICHTING MILIEU & MENS KOMT VIA HET DOOR HAAR AANGESTELDE PROJECT BEZORGDE ENERGIE GEBRUIKERS (“BEG”) OP TEGEN HET EENZIJDIGE DICTAAT VAN ACTIVISTEN-ORGANISATIE MILIEUDEFENSIE, TEGEN FORS STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN EN KOMT OP VOOR DE BESCHERMING VAN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

Eerst stelde Urgenda de democratie onder curatele en dwong de staat tot nog verregaander klimaatbeleid. Daarna gaf de rechter Milieudefensie verlof de bedrijfsvoering van Shell over te nemen en die gebruikt dat vonnis (stuurde open brief aan 29 grote bedrijven) om het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën te dwingen. En daarmee alle afnemers van die bedrijven: u de particuliere Nederlander en u van het Nederlands bedrijfsleven. Milieudefensie stelt dat haar rechtszaak onder de noemer van het ‘algemeen belang’ gevoerd wordt. Maar vertegenwoordigt (het gesubsidieerde) Milieudefensie het algemeen belang wel? En staat Milieudefensie voor het ‘algemeen belang’ van alle bijna 18 miljoen Nederlanders en de honderdduizenden bedrijven? En wat zijn de gevolgen voor de energieprijzen, de voedselprijzen en het landschap? Heeft de rechter wel oog gehad voor deze vragen?

Stichting Milieu & Mens komt onder meer op voor de belangen van de ‘Bezorgde Energie Gebruikers’ en wenst die (bezorgde mensen en bedrijven) te vertegenwoordigen. En ze komt op tegen de inbreuk op de democratische rechtstaat. Zij meent dat rechters niet de rol van de bestuurlijke macht moeten innemen en dat de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven, die geen partij waren bij de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Shell, niet de dupe mogen worden van het vonnis van die rechtszaak tussen twee particuliere organisaties. St M&M meent dat Milieudefensie niet staat voor het “algemeen belang” van Nederland. Stichting Milieu & Mens is een initiatief van Stichting Luister dat al jarenlang platform biedt aan niet- of minder gehoorde democratische geluiden. Kern van de boodschap van Stichting Milieu & Mens is dat betaalbare, betrouwbare energie essentieel is voor de welvaart. (En dat zonder voldoende welvaart mensen geen zorg hebben voor milieu, zoals bewezen is). Er dient evenwicht te zijn tussen de belangen van mensen en bedrijven en het belang van milieu en klimaat. Het VN Klimaatpanel, het IPCC, zegt zelf dat het klimaat dusdanig complex is, dat het niet te voorspellen valt. Dat in ogenschouw nemend kan het dan volgens St M&M niet zo zijn dat een activistische organisatie als Milieudefensie door de rechter via een gerechtelijk vonnis in staat wordt gesteld op basis van voorspellingen direct of indirect extra zware eisen op te leggen aan bedrijven, en daarmee ook de particuliere afnemers, welke economische schade, via (fors) stijgende prijzen, tot gevolg heeft. Burgers hebben de mogelijkheid via verkiezingen het landsbestuur te kiezen, maar ze hebben er niet voor gekozen dat Milieudefensie het belang van alle burgers en bedrijven (in en buiten Nederland) vertegenwoordigt. En ze hebben er in grote meerderheid niet voor gekozen dat energieprijzen al ruim voor de Russische inval in Oekraïne (enorm) zijn gaan stijgen. De energiearmoede onder mensen en bedrijven is inmiddels schrikbarend groot.

Stichting Milieu & Mens wil dus interveniëren in het Hoger Beroep dat Shell inmiddels tegen Milieudefensie heeft aangetekend, en wel als onafhankelijke partij, en om het eerdere vonnis van tafel te krijgen. Een vonnis dat inbreuk maakt op de rechten en levens van de mensen en bedrijven en inbreuk maakt op de Trias Politica, het democratische recht op scheiding tussen bestuurlijke macht, wetgevende macht en rechterlijke macht. Stichting Milieu & Mens is een ideale organisatie en werkt dus niet voor eigen gewin.

Zie website milieuenmens.nl voor meer informatie over de rechtszaak en activiteiten.

Hoe kunt u ons steunen

Uw steun is hard nodig. Steun kan via een donatie.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.